Search form

Luku 13:7

7Lɛɛ, ka ɓaa ha̰ nzoɓ kɔ́rɔ wáa na mii: “Mu kɔ, ɓa mbiimbam say ro, mì vi ɓay hóro lere puu na key, lɛ, mì ziŋ lereke mbḭw ya. Mu kuŋ ni nzɛɗ ɓa fal! Ɓay ḭi nda̰w rɔɔ ka ɗo a ɓiɛ zaɗ gɔr hɔy lɛ?”