Search form

Luku 16:1

Law ɓay ká se tul nzoɓ kɔ́rɔ fe ká ɓa nzoɓ fe ɗáa law

1Zezu ɓaa ha̰ leɗ nduoɓal-ɛri mii: «Nzoɓ mbḭw munu ɓa nzoɓ feziŋa, lɛ, ka ɗo ɓáy nzoɓ kɔ́rɔ fe. Báyḭi lɛ, i ví ɓaa ha̰ ni mii, nzoɓ kɔ́rɔ fe ɓe na ɓiɛ feziŋa ɓeri ɓamba.