Search form

Luku 16:14

Ɓayri ɓoɗ ɓoɗ ká Zezu ɓaa

(Mat 11.12-13; 5.31-32; Mrk 10.11-12)

14*Fariziri ká i ɗo zaɗɛ ká í laa ɓayri ká Zezu ɓaa riw bele na, i siɛ ni siɛ hɔy, ɓay ḭi lɛ, i ɓa nzoɓ taka kɔn lariri.