Search form

Luku 16:23

23Báyḭi lɛ, nzoɓ feziŋa na kaw zaɗ kɔ́kɔ sɛkɛ fe ká zaɗ baw a ura nun-ɛ ɓa siya a kɔ-kɔ́m ɗi ɗi mak, lɛ, ka kɔ Abaraham ɓáy Lazar ká i kaw lakun kḭ.