Search form

Luku 20:16

16Kaʼa vǎa ika nzoɓ peɗri na, a ha̰ wáa na ha̰ nzoɓ kḭri.»

Zaɗka nzoɓri laa ɓaykeri na munu báyḭi lɛ, i ɓaa mii: «Feke ti ɗoko munu ya mgbaŋ!»