Search form

Luku 20:26

26Ɓay káʼa ɓaa ká nun ruɔ nzoɓri na, i ziŋ ka̰aya mbḭw ká ɗi ká ɓay mgbáke nzi-ɛ ya. Roo lɛ, ɓay káʼa yḭiŋra na tuku ri riw bele ha ri kaw silili.