Search form

Luku 21:11

11Tusiri a láŋ sùo-ɛ ɓamba tasiri yik yik nda̰w, kɔn luye a líe ɓo puori ɓoɗ ɓoɗ nda̰w, huɗ duku mburuk kara a ika nzoɓri ɓáy zaɗ zaɗ nda̰w. Feri ká ɓa fe hḭɛ ŋgḭi ɓamba tasiri ɓáy fe saŋri kara i tḭ́i ká tumbam nda̰w pi.