Search form

Luku 21:16

16Bǎa ɓaarì ɓáy máa ɓaarì nda̰w, yṵ ɓaarì ɓáy nzoɓ ini ɓaarì ha̰wri nda̰w, rɔɔ nzoɓ buɔ ɓaarì nda̰w na, i mgbaka rì í pɔ́ŋ rì zuɔ nduo nzoɓ tul ŋga̰ni ɓaarì ha ri i ruɔ nzoɓri ká sakra ɓaarì ku.