Search form

Luku 21:24

24I ika nzoɓri ŋgḭi ɓamba ɓáy maamii nda̰w, í mgbaka ri mgbam ɓay ɗáa ri zuɔ tul puori ɓoɗ ɓoɗ riw bele, rɔɔ nzoɓri ká i tuu Ŋgɛrɛwṵru ya na, i tɔ́ɗ ɓil puo ká Zuruzalɛm na duŋa duŋa kpṵru maa ɓáy nam ká Ŋgɛrɛwṵru tuu na ka maa.»