Search form

Luku 21:34

Ì káw ɓáy nzaa ɓal-rì kekeke

34«Ì nzɛ ɓáy sùo-rì nda̰w rɔ! Munu ya lɛ, kér ɓay ɓaarì a híi dik dik ɓay tul fe sṵm luye, mase ɓay tul fe nzɔkɔ luye, mase ɓay tul kér ɓay feri ká tusiri key. Munu lɛ, nam kúŋ sal ɓay na, a tḭ́i tul-rì mbǒŋ ɓa vaa munu hɔy.