Search form

Luku 21:8

8Lɛɛ, Zezu yḭiŋra ɓáy ɓay a ɓaa mii: «Ì nzɛ ɓáy sùo-rì ha̰ nzoɓ ka úla rì ya, ɓay ḭi lɛ, nzoɓri ví ŋgḭi ɓamba ɓáy riŋ-i í ɓaa mii: “Ɓa ɓi ze, mì ɓa *Krisi, nzoɓ ká Ŋgɛrɛwṵru waa ɓay píe ni ví ya̰a nzoɓri na.” Mase, ì ɓáa mii: “Ɓa sewke na ro zey.” Roo lɛ, ì se fal-ri ya.