Search form

Luku 22:54

Má̰y ɓay Piyɛr ká tul Zezu

(Mat 26.57-58,69-75; Mrk 14.53-54,66-72; Za̰a 18.12-18,25-27)

54Zaɗka i mgba Zezu na, í sùu ni í séke ni luo *ŋgɛrɛnzoɓ fe poy luye. Lɛɛ, Piyɛr na dii fal-ɛ ɓáy salke ɗaka ɗaka ɗi ɗi.