Search form

Luku 24:5

5ha̰ hḭɛ ɗaa ri ŋgḭi ɓamba ha ri ɗiŋ tul-ri ɓa siri. Báyḭi lɛ, nzoɓkeri ɓaa ha ri mii: «Ɓay ḭi rɔɔ ì nzaa nzoɓ ká kaw ɓáy kumnun ká sakra nzoɓ huɗeri lɛ?