Search form

Luku 3:14

14Báyḭi lɛ, nzoɓ yṵmri laa ro i ví vbi ni ɓay mii: «A ɓuru na wa̰a, ɓuru ɗáa mina ɓáy sùo ɓuru lɛ woo?» Lɛɛ, ka yḭiŋra ɓáy ɓay ha ri mii: «Ɓaarì na, ì ya̰a fe nzoɓ ɓáy hṵrusuo ya nda̰w, í ɗaa ɓay gɔɓ ka ɓo tul nzoɓ ya nda̰w. Fe ká i púoke rì ká ɓa fe tunduo ɓaarì na, ì ɗaa law-rì ka ɓo ɗi ɓo, ì nzaa kḭ ka nde tul-e ya.»