Search form

Luku 3:21

I ɗaa tul Zezu nduo mbii

(Mat 3.13-17; Mrk 1.9-11)

21Falɛ ká Za̰a ɗaa tul nzoɓri nduo mbii riw bele na, Zezu kara ha̰ ni ɗaa tul-e nduo mbii nda̰w. Zaɗka Zezu ɗo ɓil mbii kɔɓ a ɗo ɗáa nzaa ɓay kere na báyḭi lɛ, nulue mgbuɗa ɓoloŋ