Search form

Luku 3:23

Sa̰w bulu Zezu Krisi

(Mat 1.1-17)

23Zaɗka Zezu tii sa̰w ɗáa peɗ na, ka ɗaa mbiimbam maa síŋ sayri munu. Ká ɓil kér ɓay nzoɓri lɛ, i ɓaa mii, ka ɓa vu Zezeɓ. Zezeɓ ɓa vu Heli,