Search form

Luku 9:57

Séke fal Zezu na ɓa fe vbɛm ya

(Mat 8.19-22)

57Zaɗka i se faa kɔɓ rɔɓay na, wa̰ra nzoɓ mbḭw munu ɓaa ha̰ Zezu mii: «Zaɗri riw bele ká mù séke ɗi na, mì séke fal-a nḭm nḭm.»