Search form

Marki 1:35

Zezu ka-káa ká kuɗu zaɗ ká Galele

(Luk 4.42-44)

35Tiɓie piɛɗ, ká nzaaruo sil ɔ ya ɓáy hɔy lɛ, Zezu uru a tḭi saa hula a se ɓa zaɗ ká ɗo ɓisuy kɔlɔk a ɗaa nzaa ɓay kere ká ɗi.