Search form

Marki 1:5

5Nzoɓri ká ŋgɛrɛpuo ká Zuruzalɛm ɓáy nzoɓ vu puo ha̰wri ká kuɗu zaɗ ká Zude riw bele na, i se luo-ɛ. Zaɗka i se í vǎa naa nzaa-ri ká tul feya̰a ɓari na báyḭi lɛ, ka ɗaa tul-ri nduo mbii Zurdɛ̰.