Search form

Marki 13:8

8Nzoɓri ká sa̰w puo ɓari mbḭw, i úru ɓay rúu ziŋ nzoɓri ká sa̰w puo kḭri ɓoɗ. Nzoɓri ká ɓil puoruo mbḭw, ì úru ɓay rúu ziŋ nzoɓ puoruo kḭri. Tusiri a láŋ yik yik ɓáy zaɗ zaɗ nda̰w, kɔn luye a líe ɓáy zaɗri nda̰w pi. Fekeri ku na a ɗoko munu ɓa tiika nduo ká sɛ má̰y nzoɓ ɓay haŋa ni ka mboŋ.