Search form

Marki 15:40

40Má̰y ha̰nɛri i ɗo zaɗɛ ku nda̰w, i ɗo ɗi ɗi í kɔ feri ká kal na ɗeke. Ká sakra ɓari ku na, Mari ká puo ɓe ɗo Madala nda̰w, Mari máa Zoze ɓáy Zak ká ɓa leɗ kuban nda̰w, rɔɔ Salome nda̰w pi.