Search form

Marki 2:1

Zezu nda buma tul feya̰a nzoɓ ká sùo-ɛ hu wǔɔ

(Mat 9.1-8; Luk 5.17-26)

1Namri kal ká falɛ ku ndḭi rɔɔ, Zezu yḭ̀i a se Kapɛrnayum na ɓáy. Lɛɛ, zaɗka nzoɓri laa mii ka ɗo puɔ na báyḭi lɛ,