Search form

Marki 2:4

4Zaɗka i tḭi luo-ɛ na báyḭi lɛ, i ziŋ faa ká ɓay séke ɓáy nzoɓ suosɛrɛm na ha̰ ni ya ɓay tul ruɔ nzoɓri. Ze í hil tul hul ká siya í vuo maa ɓáy zaɗ káw Zezu. Ɓáy faa ká i vuo na, i ɗǐrake nzoɓ ká sùo-ɛ hu wǔɔ na ɓáy híi ɓe za̰a ɓo pol Zezu.