Search form

Marki 3:27

27«Ì kɔ, nzoɓ mbḭw maa ɓay ríi hul nzoɓ hṵrusuo ɓay fá̰a fe ɓeri ya, roo lɛ, ndaɗ ɓay síŋ ni pola nda̰w rɔɔ, a fa̰a feri ká ɓil hul ɓe na ɓáy.