Search form

Marki 3:7

Ruɔ nzoɓri vi pol Zezu

7Báyḭi lɛ, Zezu ɓáy leɗ nduoɓal-ɛri i naa sùo-ri ká zaɗɛ ku í se ɓa nzaa kporombii ká Galele. Lɛɛ, ruɔ nzoɓri ŋgḭi ɓamba i se fal-ɛ. I uru saa kuɗu zaɗ ká Galele nda̰w, kuɗu zaɗ ká Zude nda̰w,