Search form

Marki 4:24

24Ka ɓaa ha ri na rɔɓay mii: «Ɓay ká ì laa na, ì kɔ ɓáy kere nda̰w rɔ! Faa mbḭw munu ká ì lie fe ha nzoɓri na, ɓe nda̰w ze Ŋgɛrɛwṵru a líeke fe ha rì; ze fe kḭ kara a ɗáa nde ɗi ha rì rɔɓay.