Search form

Marki 5:21

Vu Zayrus ɓáy má̰y ká sím tḭi ni

(Mat 9.18-26; Luk 8.40-56)

21Zezu yḭ̀i ɓáy tuo na rɔɓay a se nzaa kporombii ká fi kɛlu. Lɛɛ, ruɔ nzoɓri ŋgḭi ɓamba mbṵ kḭ í kiri ni gbuk ká nzaa kporombii na ku.