Search form

Marki 7:21

21ɓay ḭi lɛ, ká ɓil wa̰ra law nzoɓ ká nziiya ze kér ɓay ka̰ayari ká ha̰ nzoɓ ɗáake fe ka̰ayari na tḭi saa ɗi: kér ɓay riiɓa nda̰w, ika nzoɓ nda̰w, ɗáa nun pie nda̰w,