Search form

Marki 7:22

22kɔ́kɔ nun fe nda̰w, ɗáa law mgbɔrɔ nda̰w, úla nzoɓ nda̰w, taka mgbá̰y bapiɓi nda̰w, ɗáa sere nda̰w, ra̰ŋa kḭ nda̰w, siika sùo nda̰w, rɔɔ fe ɗáa kɔ̀kɔ nda̰w pi.