Search form

Marki 9:19

19Báyḭi lɛ, Zezu ɓaa ha̰ ruɔ nzoɓri mii: «Ɓaarì nzoɓ law ŋgɔ-ŋgɔri! Wa̰a, nam tɔ̀ŋ ɓa mina ɓáy rɔɔ ɓay haŋa mì kaw ziŋ rì rɔɓay lɛ? Nam tɔ̀ŋ ɓa mina ɓáy rɔɔ mì íki law-i ká tul-rì lɛ? Mgba leɗ na ɓa líe ha̰ mì.»