Search form

Marki 9:21

21Báyḭi lɛ, Zezu vbi bǎa leɗ na a ɓaa mii: «Fe ni key na, ɗaa ni nam mina ro lɛ?» Lɛɛ, bǎa leɗ na ɓaa ha̰ ni mii: «Ɗaa ni ɓáy tɔ́y ɓe kḭ hɔy kpṵru tḭi timbɛɗɛ key.