Search form

Marki 9:38

Nzoɓ ká ruu ziŋ naari ya lɛ, ka ɓa nzoɓ fal ŋgaŋ naari

(Luk 9.49-50)

38Za̰a mbi ɓay a ɓaa ha̰ Zezu mii: «Mbay, ɓuru kɔ nzoɓ mbḭw ká nii temndayari ɓáy riŋ-a, lɛ, ɓuru nzaa faa ɓay háa ni, ɓay ḭi lɛ, ka se-seɗ ziŋ naari ya.»