Search form

Marki 9:47

47Rɔɓay, zaɗka ɓa nun-a ze ɗaa ha̰ mù ɗaa feya̰a lɛ, mu ŋgókɗo ni mú naa ni. Séke ɓáy nun-a mbḭw da̰ru ha̰ Ŋgɛrɛwṵru re mbay ká tul-a na, ndaɗ mba séke ɓáy nun-ari siɗi bele ha ri vbu mù ɓo zaɗ kɔ́kɔ sɛkɛ fe ká ɓil huu ká ru-ruma ya.