Search form

Matiye 10:11

11«Zaɗka ì tḭi ŋgɛrɛpuo, mase vu puo lɛ, ì nzaa nzoɓ ká maa ɓay mgbaka rì ɓáy kere nda̰w rɔɔ í se luo-ɛ, lɛ, ì naa puo ɓe na kpṵru maa ɓáy zɔ́l ɓaarì.