Search form

Matiye 10:17

17Ì nzɛ ɓáy sùo-rì ɓay tul nzoɓri! I mgbaka rì í ɗáa rì zuɔ nduo nzoɓ kúŋ sal ɓayri; i ndáka rì ɓáy ndoy dɔŋ ká ɓil *hul mbṵ́ kḭ ɓari Ziɓri kara nda̰w.