Search form

Matiye 10:23

23Zaɗka i ɗaa nun-rì tuɔ síe ká ɓil ŋgɛrɛpuo ha̰nɛ lɛ, ì ɗúu í se puo kḭ. Mì ɓaa ha rì ta-taŋ ɓa tusuɛ kḭ: ɓil ŋgɛrɛpuori ká *Izarayɛl na, ì ti séke ɗi ɔ riw bele ya hɔy, ɓi *Vu Nzoɓ na, mì ví ɓáy riŋ ɗika.