Search form

Matiye 11:27

27Zezu mbi ɓay a ɓaa ha̰ nzoɓri mii: «Feri riw bele na Bǎa pɔŋ zuɔ nduo-i. Nzoɓ mbḭw mini ká tuu mì ɓa Vi-e na, tiya, ɓa Bǎa huo-ɛ hɔy ze tuu mì. Rɔɓay, nzoɓ mbḭw mini ká tuu Bǎa na tiya nda̰w, ɓa ɓi ká mì ɓa Vi-e huo-i hɔy ɓáy nzoɓri ká mì hii ɓay mgbúɗa nun-ri ha ri tuu ni na ze, i tuu ni.