Search form

Matiye 11:8

8A wa̰a ɓa fe ḭi kḭ rɔɔ ì se í vǎa kɔ lɛ? Ì se í vǎa kɔ nzoɓ ká nduo gari ndṵy zḭriri zḭriri lɛ? Kúy! Nzoɓri ká i nduo gari ká ndṵy munu ku na, ɓil puo mbay luyeri ze ɓa zaɗ káw ɓari.