Search form

Matiye 12:37

37ɓay ḭi lɛ, ɓáy faa ɓay ɓori ká tḭi ká nzaa-a na, Ŋgɛrɛwṵru a náake ɓay ká tul-a, a ɓáy faa ɓay ɓori ká tḭi ká nzaa-a na nda̰w ze, kaʼa ɗáake ɓay ɓo tul-a.»