Search form

Matiye 14:15

15Zaɗka zaɗ ɓa láw pira pira na báyḭi lɛ, leɗ nduoɓal Zezuri soro ɓa lakun-ɛ í ɓaa ha̰ ni mii: «Síe ti mbǎa, zaɗ ni key kara ɓa ɓil law kɔr ze ɗo key. Munu zu lɛ, mu ála ruɔ nzoɓri key na ha ri zɔ́l, í se ɓil puɔri í vǎa hie fe sṵmri í sṵ.»