Search form

Matiye 16:21

Zezu ɓaa ɓay huɗ ɓe ɓáy tḭ́i ɓe saa luɔ huɗ

(Mrk 8.31-9.1; Luk 9.22-27)

21Úru saa síeke ku na, Zezu tii sa̰w ɓáa ɓay ta-taŋ ha̰ leɗ nduoɓal-ɛri mii: «Ɗo nun haŋa mì se Zuruzalɛm, a mí kɔ sɛkɛ fe ŋgḭi ɓamba ká nduo ŋgɛrɛ Ziɓri nda̰w, *ŋgɛrɛnzoɓ fe poyri ɓáy *nzoɓ fére nzoɓri bol kusolri nda̰w pi. I ika mì, a ndeke ɗi nam sayke lɛ, mì tḭ́i saa luɔ huɗ mí kaw ɓáy kumnun.»