Search form

Matiye 16:25

25Tusuɛke lɛ, nzoɓ ká hii kɔ́rɔ kumnun ɓe kḭ sùo-ɛ na, kumnun taa tusuɛke na, ka ti zíŋ ya. A roo lɛ, nzoɓ ká pɔŋ sùo-ɛ yɔɗ ɓay tul-i lɛ, a zíŋ kumnun taa tusuɛke na.