Search form

Matiye 16:27

27Tusuɛke lɛ, ɓi *Vu Nzoɓ na, mì vika ɓáy riŋ ɗika Bǎa ɓáy leɗ nzaapeɗ ɓeri ká nulue mbḭw hɔy. Nzoɓ ha̰a ha̰a lɛ, mì púo ni maa ɓáy peɗ ɗáa ɓeri.