Search form

Matiye 17:17

17Báyḭi lɛ, Zezu yḭiŋra ɓáy ɓay ha̰ nzoɓri mii: «Ɓaarì nzoɓ law ŋgɔ-ŋgɔri ká law-rì ndaya! Wa̰a, nam tɔ̀ŋ ɓa mina ɓáy rɔɔ, ɓay haŋa mì kaw ziŋ rì rɔɓay lɛ? Nam tɔ̀ŋ ɓa mina ɓáy rɔɔ, mì íki law-i ká tul-rì lɛ? Ì mgba leɗ na í víke ɓa key ha̰ mì.»