Search form

Matiye 17:22

Zezu ɓaa ɓay huɗ ɓe ɓáy tḭ́i ɓe saa luɔ huɗ

(Mrk 9.30-32; Luk 9.43b-45)

22Nam mbḭw munu ká Zezu ɓáy leɗ nduoɓal-ɛri i ziŋ kḭ riw bele ká kuɗu zaɗ ká Galele na báyḭi lɛ, Zezu mbi ɓay a ɓaa ha ri mii: «Ɓi *Vu Nzoɓ na, nzoɓ tul ŋga̰ni ɓiri i pɔ́ŋ mì ɓo nduo nzoɓri ha ri í mì,