Search form

Matiye 18:26

26Báyḭi lɛ, nzoɓ peɗ na ví huku pol-e gburuk a koɗ ni mii: “Mu ha̰ law-a ká huo mù lɔm ká tul-i, lɛ, mbɔl ɓori ká ɗo tul-i na, mì púo mù ŋgiɗ ŋgiɗ bele ɓáy.”