Search form

Matiye 19:13

Zezu sa̰m fe zuɔ tul leɗri

(Mrk 10.13-16; Luk 18.15-17)

13Báyḭi lɛ, nzoɓri vi ɓáy leɗri ha̰ Zezu ɓay haŋa ni ka ɗaa nduo-ɛ ɓo tul-ri a ɗáake nzaa ɓay kere. Roo lɛ, leɗ nduoɓal-ɛri haa ri.