Search form

Matiye 22:23

Vbiw Sadusiri ká se tul tḭ́i saa luɔ huɗ

(Mrk 12.18-27; Luk 20.27-40)

23Báyḭi lɛ, ɓáy ɓil namke ku na *Sadusiri soro í vi luo Zezu. Ɓa ɓari Sadusiri na ze i ker í ɓaa mii, nzoɓ hu lɛ, ti tḭ́i saa luɔ huɗ ya.