Search form

Matiye 22:44

44“Ŋgɛrɛwṵru Ŋgɛrɛmbay ɓaa ha̰ Ŋgɛrɛmbay ɓi mii:

‘Mu ví káw tunduo hoɗo ɓi,

kpṵru maa ɓáy haŋa mì haw yṵm ká tul nzoɓ tul ŋga̰ni ɓori

ha ri ɗo ɓa fe ɗáa ɓal-a zuɔ ɗi ’.”