Search form

Matiye 24:23

23Zaɗka nzoɓ ɓaa ha rì mii: “Ì kɔ-kɔ́m í kɔ *Krisi, nzoɓ ká Ŋgɛrɛwṵru waa ɓay píe ni ví ya̰a nzoɓri na, ka ɗo zaɗ ni key,” mase, “ka ɗo lew,” lɛ, ì ɗaa law-rì ka ɓo ɗi ya.